Logga in
Glömt lösenord

Allmänna villkor för användande av tjänster på NyaKontoret.se

 1. Allmänt
  1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Ombetro Handelsbolag (nedan kallat Ombetro), genom dess webbtjänst NyaKontoret.se, och dess kunder, om inte annat särskilt överenskommits.
  2. Utöver dessa allmänna villkor tecknas normalt ett unikt avtal mellan Ombetro och var specifik kund. Dessa avtal kan lägga till villkor utöver, samt göra undantag ifrån, villkoren i detta dokument. Detta dokument med allmänna villkor är att se som komplement till dessa avtal.
  3. Utöver Avtal och allmänna villkor gäller tillämplig lagstiftning.
 2. Testversion
  1. I dagsläget är samtliga tjänster och produkter på sidan NyaKontoret.se under utveckling. Med anledning av detta sker all användning av dessa tjänster och produkter på egen risk, såvida inte annat har särskilt avtalats. Användare uppmanas rapportera in alla problem de upplever till kundservice@nyakontoret.se.
 3. Ansvar för fel
  1. Ombetro är skyldig att enligt villkor och avtal samt med den skyndsamhet omständigheterna kräver på egen bekostnad avhjälpa fel i produkt eller tjänst som består i att den inte uppfyller avtalad specifikation. Föreligger fel som Ombetro ansvarar för åtar vi oss att, efter eget val, avhjälpa felet på tillbörligt sätt.
  2. Ombetros ansvar omfattar inte:
   • fel som är utan betydelse för produktens avsedda användning och som inte innebär olägenhet för kunden.
   • fel förorsakade genom kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på sätt som påverkar dess funktion. Kunden förväntas ha, eller skaffa sig, tillräcklig kännedom kring de produkter denne köper och Ombetro inte kan hållas ansvarig för eventuellt bristfälliga produktbeskrivningar, instruktioner, etc.;
   • fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkterna som inte sker i enlighet med Ombetros instruktioner;
   • fel förorsakade genom kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av kunden, dennes personal eller tredje man eller genom andra omständigheter utom Ombetros kontroll;
   • normalt driftsunderhåll såsom justering, normal förslitning eller att anskaffning av förbrukningstillbehör erfordras.
  3. När produkten är svår att flytta kan felavhjälpande ske hos kunden. Vid sådant avhjälpande skall berörda delar ställas till Ombetros förfogande under därför erforderlig tid. Tid för sådana åtgärder skall förläggas till Ombetros ordinarie arbetstid. På Ombetros begäran skall representant från kunden närvara under Ombetros arbete. I övrigt fall skall felavhjälpandet ske hos Ombetro eller av denna anvisat serviceställe i Sverige.
  4. Har kunden anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Ombetro ansvarar för skall kunden ersätta Ombetro enligt Ombetros vid varje tillfälle gällande prislista.
  5. Ombetro ansvar för fel är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet föreligger. Kunden kan inte rikta andra anspråk mot Ombetro med anledning av fel.
 4. Ansvarsbegränsning
  1. Ombetro bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex (men ej begränsat till) inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
  2. Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Ombetro enligt förevarande köpvillkor skall ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen för den eller de produkter varpå skadeståndsskyldigheten grundar sig.
  3. Ombetro kan inte hållas ansvariga vid förlust av lagrad information eller programvara. Det är kundens skyldighet att ta erforderlig backup på all data.
  4. Skulle Ombetro vara förhindrad att leverera avtalade tjänster eller produkter, som följd av arbetskonflikt eller andra omständigheter som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oväntade militära inkallningar av motsvarande proportioner, rekvisitioner, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp eller andra samhällsstörningar, transporthinder, driftproblem hos tredje part, naturkatastrofer, samt förseningar av leveranser från, eller driftproblem hos, underleverantörer som följd av liknande omständigheter som tas upp i denna punkt, är Ombetro fri från allt ansvar.
 5. Överlåtelse av avtalet
  1. Ombetro får utan kundens medgivande överlåta rätten att mottaga betalning enligt förevarande allmänna villkor.
  2. Förevarande allmänna villkor får i övrigt inte överlåtas utan andra partens samtycke.
 6. Personuppgifter
  1. När du registrerar dig som användare och/eller kund på NyaKontoret.se behöver du ange vissa personuppgifter. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund Angiven e-postadress kan även komma att användas för marknadsföring från oss. Ombetro lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.
  2. Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år.
  3. Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss.
 7. Cookies
  1. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Ombetro använder cookies på NyaKontoret.se för att säkerställa att du som kund kan logga in på hemsidan och för att din webbläsare ska komma ihåg dina inställningar och ge dig ett smidigt besök på hemsidan. Väljer du att stänga av eller begränsa cookies i din webbläsare kan vi inte garantera funktionaliteten på NyaKontoret.se
 8. Skiljedom eller tvist
  1. Ombetro följer alltid Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.
  2. Eventuell tvist skall avgöras i Stockholms Tingsrätt.
 9. Copyright
  1. Allt innehåll på dessa sidor är att betrakta som Ombetro, dess samarbetspartners eller leverantörers egendom. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn samt information om produkter och annat innehåll ovillkorligen ej får kopieras eller användas utan explicit skriftligt medgivande från Ombetro.
 10. Förändring av villkor
  1. Ombetro förbehåller sig rätten att ändra i nuvarande villkor.

NyaKontoret kan testas helt gratis och utan köpkrav.

Välkommen att kontakta oss för mer information

NyaKontoret.se ägs och drivs av Ombetro AB.
Kontakt: kundservice@nyakontoret.se